Prawo  »  Znaki drogowe  »  Znaki drogowe zakazu

II. Znaki drogowe zakazu

A B C D E F G P S T
Znaki drogowe ostrzegawcze Znaki drogowe zakazu Znaki drogowe nakazu Znaki drogowe informacyjne Znaki drogowe kierunku i miejscowości Znaki drogowe uzupełniające Znaki drogowe dodatkowe Znaki drogowe poziome Znaki drogowe (sygnalizatory) świetlne Tabliczki do znaków drogowych
Symbol Wygląd Znaczenie Objaśnienie
B-1 B-1, Zakaz ruchu w obu kierunkach Zakaz ruchu w obu kierunkach Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni. Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych.3, 4
B-2 B-2, Zakaz wjazdu Zakaz wjazdu Oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Umieszczona pod znakiem B-2 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych wjeżdżających na wyznaczony na jezdni pas ruchu dla rowerów.
B-3 B-3, Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych Oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych; zakaz nie dotyczy motocykli jednośladowych.3, 4
B-3a B-3a, Zakaz wjazdu autobusów Zakaz wjazdu autobusów Oznacza zakaz ruchu autobusów.4
B-4 B-4, Zakaz wjazdu motocykli Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz ruchu motocykli.
B-5 B-5, Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych Oznacza zakaz ruchu3:
    1). samochodów ciężarowych o DMC przekraczającej 3,5 t,
    2). ciągników samochodowych,
    3). pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o DMC przekraczającej 3,5 t,
    4). ciągników rolniczych,
    5). pojazdów wolnobieżnych.
Określona na znaku B-5 albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa oznacza, że zakaz dotyczy pojazdu (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce.
B-6 B-6, Zakaz wjazdu ciągników rolniczych Zakaz wjazdu ciągników rolniczych Oznacza zakaz ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.3
B-7 B-7, Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą Oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych z przyczepą (przyczepami); zakaz nie dotyczy pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą.Określona na znaku B-7 lub na tabliczce umieszczonej pod nim masa dotyczy dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, a w razie ciągnięcia dwóch przyczep - sumy ich mas.3
B-8 B-8, Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych Oznacza zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych oraz jeźdźców i poganiaczy.
B-9 B-9, Zakaz wjazdu rowerów Zakaz wjazdu rowerów Oznacza zakaz ruchu rowerów na jezdni i poboczu.
B-10 B-10, Zakaz wjazdu motorowerów Zakaz wjazdu motorowerów Oznacza zakaz ruchu motorowerów.4
B-11 B-11, Zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych Zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych Oznacza zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych.
B-12 B-12, Zakaz wjazdu wózków ręcznych Zakaz wjazdu wózków ręcznych Oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych przeznaczonych do używania na jezdni, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.
B-13 B-13, Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych, materiały niebezpieczne klas: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 lub gazy palne klasy 2 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.
B-13a B-13a, Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych, materiały niebezpieczne w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej; tabliczka z odpowiednim napisem umieszczona pod znakiem wskazuje, że zakaz dotyczy tylko określonych klas lub grup materiałów niebezpiecznych albo określonego sposobu ich przewozu.
B-14 B-14, Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych, materiały niebezpieczne klas 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy trujące lub gazy żrące klasy 2, lub materiały zagrażające środowisku klasy 9 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

Zakaz wjazdu - łączony Zakaz wjazdu - łączony Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków B-3, B-3a, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-9, B-10, B-11, B-12, B-3, B-13a i B-14 mają takie samo znaczenie, jak znaki pojedyncze.
B-15 B-15, Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m. Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m. Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
B-16 B-16, Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m. Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m. Ooznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
B-17 B-17, Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m. Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m. Oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku
B-18 B-18, Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t. Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t. Onacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.
B-19 B-19, Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ... t. Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ... t. Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku; w przypadku osi wielokrotnej nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej niż 80% masy podanej na znaku. Jeżeli na znaku B-19 podano wartość 8 t lub 10 t, oznacza to dopuszczalny nacisk osi pojedynczej odpowiadający masie do 8 t lub 10 t, a osi wielokrotnej - odpowiednio większej masie, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach.
B-20 B-20, STOP STOP Oznacza:
    1. zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,
    2. obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą.
Zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a w razie jego braku - w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.

Znak B-20 umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony. Przepisy stosuje się odpowiednio do znaku B-20 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.
Umieszczona pod znakiem B-20 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.
B-21 B-21, Zakaz skręcania w lewo Zakaz skręcania w lewo Zabrania skręcania w lewo oraz zabrania zawracania. Zakaz wyrażony znakiem B-21 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-21 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Umieszczona pod znakiem B-21 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych skręcających na drogę dla rowerów lub wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów.
B-22 B-22, Zakaz skręcania w prawo Zakaz skręcania w prawo Zabrania skręcania w prawo. Zakaz wyrażony znakiem B-22 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-22 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Umieszczona pod znakiem B-22 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych skręcających na drogę dla rowerów lub wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów.
B-23 B-23, Zakaz zawracania Zakaz zawracania Zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.
B-24 B-24, Koniec zakazu zawracania Koniec zakazu zawracania Oznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem.
B-25 B-25, Zakaz wyprzedzania Zakaz wyprzedzania Zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych.
Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka od T-23a do T-23j wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.
Jeżeli zakaz wyrażony przez znak B-25 nie jest uprzednio odwołany znakiem B-27 lub B-42, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania1.
B-26 B-26, Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe Zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych kierującemu:
    1) samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
    2) ciągnikiem samochodowym,
    3) pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych - o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.
Jeżeli zakaz wyrażony przez znak B-25 nie jest uprzednio odwołany znakiem B-28 lub B-42, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania1.
B-27 B-27, Koniec zakazu wyprzedzania Koniec zakazu wyprzedzania Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-25.
B-28 B-28, Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-26.
B-29 B-29, Zakaz używania sygnałów dźwiękowych Zakaz używania sygnałów dźwiękowych Zabrania używania tych sygnałów, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu. Jeżeli zakaz wyrażony przez znak B-29 nie jest uprzednio odwołany znakiem B-30 lub B-42, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania1.
B-30 B-30, Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-29.
B-31 B-31, Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka Zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się lub zmiany toru jazdy.
B-32 B-32, Stój - kontrola celna Stój - kontrola celna Oznacza obowiązek zatrzymania się. Zamiast napisu "Cło-Zoll" na znaku mogą być umieszczone napisy "Kontrola graniczna", "Rogatka uszkodzona", "Sygnalizacja uszkodzona", "Wjazd na prom", "Kontrola drogowa" lub "Pobór opłat" - odpowiednio do przyczyny zatrzymania. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone - przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.
B-33 B-33, Ograniczenie prędkości Ograniczenie prędkości Oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Dopuszczalna prędkość określona na znaku obowiązuje do:
   1). wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem B-33 lub B-43,
   2). umieszczenia znaku D-40 oznaczającego początek strefy zamieszkania,
   3). umieszczenia znaków oznaczających odpowiednio początek lub koniec obszaru zabudowanego.
Umieszczona pod znakiem B-33 tabliczka wskazuje, że ograniczenie prędkości dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.
Znak B-33, określający dopuszczalną prędkość większą niż 60 km/h, umieszczony na obszarze zabudowanym, dotyczy samochodu osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t., z wyjątkiem:
   1). pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne
   2). pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia kierującego
   3). pojazdu holującego pojazd silnikowy
   4). motocykla, którym przewozi się dziecko w wieku do lat 7
   5). samochodu ciężarowego przewożącego osoby poza kabiną kierowcy.
B-34 B-34, Koniec ograniczenia prędkości Koniec ograniczenia prędkości Oznacza odwołanie ograniczenia prędkości zarządzonego znakiem B-33.
B-35 B-35, Zakaz postoju Zakaz postoju Oznacza zakaz postoju pojazdu.4 Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce 2. Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-35 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.1
B-36 B-36, Zakaz zatrzymywania się Zakaz zatrzymywania się Oznacza zakaz zatrzymywania pojazdu2. Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-36 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c lub znak B-35, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.1
B-37 B-37, Zakaz postoju w dni nieparzyste Zakaz postoju w dni nieparzyste Oznacza zakaz postoju pojazdów w nieparzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.2, 4 Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-37 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.1
B-38 B-38, Zakaz postoju w dni parzyste Zakaz postoju w dni parzyste Oznacza zakaz postoju pojazdów w parzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.2, 4 Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-38 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.1
B-39 B-39, Strefa ograniczonego postoju Strefa ograniczonego postoju Oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach 4; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku.
Znak B-39 nie dotyczy:
   1). pojazdu komunikacji publicznej zatrzymującego się na wyznaczonym dla niego miejscu,
   2). pojazdu zatrzymującego się w miejscu oznaczonym znakiem D-18, D-18a, D-18b lub D-44,
   3). pojazdu unieruchomionego ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego,
   4). autobusu szkolnego.
B-40 B-40, Koniec strefy ograniczonego postoju Koniec strefy ograniczonego postoju Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.
B-41 B-41, Zakaz ruchu pieszych Zakaz ruchu pieszych Oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.
B-42 B-42, Koniec zakazów Koniec zakazów Oznacza odwołanie zakazów wyrażonych znakami B-23, B-25, B-26, B-29 i B-33.
B-43 B-43, Strefa ograniczonej prędkości Strefa ograniczonej prędkości Oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Znak B-43, określający dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 30 km/h, oznacza ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę (progi zwalniające) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.
B-44 B-44, Koniec strefy ograniczonej prędkości Koniec strefy ograniczonej prędkości Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.
1 - Nie dotyczy skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.

2 - Zakaz wyrażony znakiem dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie. Dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy, nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-24 wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela. Umieszczone pod znakiem tabliczki wskazują:
   1). T-25a - początek zakazu wyrażonego znakiem,
   2). T-25b - kontynuację zakazu wyrażonego znakiem,
   3). T-25c - odwołanie zakazu wyrażonego znakiem.
Znak wraz z tabliczką T-26, umieszczony na placu równolegle do krawędzi jezdni, oznacza, że zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy strony placu, przy której został ustawiony.

3 - Kierujący pojazdem wykonującym na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne może nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami B-1, B-3, B-5, B-6 i B-7 podczas wykonywania prac na drodze lub dojazdu do miejsca ich wykonywania znajdującego się na obszarze lub na drodze objętej zakazem, pod warunkiem używania żółtych sygnałów błyskowych i zachowania szczególnej ostrożności.

4 - Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39.
Opracował: Piotr Łukasiewicz


Newsletter
Galerie zdjęć