Portal V10  »  Redakcyjne  »  Regulamin

Regulamin

Szanowni użytkownicy serwisu internetowego V10.pl! Z uwagi na fakt, iż usługi serwisu V10.pl świadczone są drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wymogiem prawa jest, aby zasady użytkowania tego serwisu uregulowane zostały w regulaminie. Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego regulaminu, gdyż jest on prawnie doniosłym źródłem Państwa, jak i naszych praw i obowiązków w związku z korzystaniem z zasobów serwisu V10.pl. Regulamin określa jednostronnie wzajemne prawa i obowiązki i nie ma możliwości indywidualnego ich ustalania lub zgłaszania zastrzeżeń do jego treści. Rozpoczęcie korzystania z serwisu V10.pl równoznaczne jest z akceptację przez Państwa zasad przewidzianych w poniższym regulaminie oraz warunków jakie musicie Państwo spełnić chcąc korzystać z Serwisu i to według stanu treści regulaminu z chwili wchodzenia (logowania się) do serwisu, co oznacza, iż w przypadku jakichkolwiek zmian wprowadzanych jednostronnie do regulaminu, zmiany te obowiązują automatycznie z chwilą każdorazowego odwiedzenia serwisu.

Niniejszy regulamin dostępny będzie w tym miejscu przez cały okres istnienia serwisu V10.pl.

Regulamin serwisu internetowego V10.pl

I. Informacje ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady funkcjonowania i użytkowania serwisu internetowego zlokalizowanego w internecie pod adresem V10.pl, zwanego dalej Serwisem oraz określa zakres praw i obowiązków użytkowników Serwisu, zwanych dalej Użytkownikami, którymi mogą być osoby fizyczne, prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, mające siedzibę lub pełnomocnika na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma KRP Media LTD, zwana dalej Administratorem, którego prawa i obowiązki w związku z prowadzeniem Serwisu oraz relacje w stosunku do jego Użytkowników określane są niniejszym Regulaminem.

Serwis V10.pl jest zarejestrowanym tytułem prasowym ukazującym się obecnie codziennie wyłącznie w wersji elektronicznej w sieci internet, którego redaktorem naczelnym jest Konrad Lewandowski. Siedziba redakcji mieści się w siedzibie Administratora.

Przedmiotem usług Serwisu jest dostarczanie i udostępnianie jego Użytkownikom poprzez publikację na łamach Serwisu informacji, ofert, zawartości baz danych o tematyce związanej z motoryzacją, sportem samochodowym, stylem życia oraz innymi tematami z zakresu zainteresowań mężczyzn.

Wszelkie ewentualne porady i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu lub na dostępnym w Serwisie forum, nie są poradami kierowanymi do indywidualnych odbiorców, uwzględniającymi ich indywidualną sytuację, a jedynie ogólnym zbiorem informacji zebranych i udostępnionych w jednym miejscu w Serwisie dla łatwości ich odszukania albo wypowiedziami Użytkowników, za których treść Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

II. Warunki uczestnictwa i zasady korzystania z usług Serwisu

Udział każdego Użytkownika w Serwisie jest dobrowolny i możliwy po rejestracji i założeniu konta w Serwisie, co dokonywane jest poprzez zrealizowanie procedury rejestracji bądź jest możliwy przy dodawaniu ogłoszeń do platform ogłoszeniowych dostępnych w serwisie, bądź jest możliwy po rejestracji na Forum.V10.pl. Użytkownik serwisu będąc na jego stronach akceptuje regulamin strony.

Użytkownika zgodnie z zasadami przewidzianymi na łamach Serwisu.

Rejestracja w Serwisie jest jednoznaczna z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na:

posługiwanie się środkami komunikacji elektronicznej (tutaj: internet) w celu wykonywania usług Serwisu;

akceptację Regulaminu w całości, bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń w tym zakresie;

przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji lub później w związku z korzystaniem z Serwisu.

Otrzymywanie informacji handlowej od Administratora lub jego partnerów oraz dystrybuowanej na zlecenie podmiotów trzecich.

Korzystanie z Serwisu i jego poszczególnych usług, możliwe jest po podaniu przez Użytkownika wymaganych danych i informacji lub wniesieniu opłat za dostęp do konkretnych usług, o czym Użytkownik sam decyduje podając wymagane informacje i dane lub wnosząc opłaty, a w zależności od zakresu spełnienia powyższych warunków, Administrator udostępni Użytkownikowi taki zakres zasobów i usług Serwisu, w jakim spełnione zostaną przez Użytkownika wymagania do tego, aby móc z nich korzystać.

Każdy Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Serwisie poprzez samodzielne usunięcie swojego konta bądź opuszczenie serwisu, co skutkowało będzie usunięciem wszelkich informacji i danych o Użytkowniku z wszelkich miejsc w Serwisie, jak i z serwerów na którym przechowywane są jego dane, z tym zastrzeżeniem, że Administrator może zachować dane Użytkownika, w takim zakresie i przez taki okres czasu, w jakim jest to prawem dozwolone, w celu ostatecznego wywiązania się ze zobowiązań powstałych między Użytkownikiem a Administratorem w związku z udziałem Użytkownika w Serwisie.

Warunki techniczne jakie muszą być spełnione do rejestracji i korzystania z Serwisu to:
posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
przeglądarka internetowa Internet Eksplorer w wersji 7 lub wyższej oraz inne kompatybilne przeglądarki, akceptacja przez przeglądarkę internetową plików "cookies", które zawierają informacje zapisywane przez serwer Serwisu na komputerze Użytkowników, które serwer może odczytać w celu identyfikacji ponownego połączenia z tego komputera. Pliki "cookies", przy wykorzystaniu nieprawidłowej konfiguracji przeglądarki internetowej, mogą zostać odczytane nie tylko przez serwer internetowy Serwisu, lecz także przez inne urządzenia, serwery i osoby działające w sieci internet. Mechanizm plików "cookies" jest powszechnie wykorzystywany przez wiele serwisów internetowych. Brak akceptacji plików "cookies" nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, lecz w znacznym stopniu może wpłynąć na jego dysfunkcje.

Niedozwolone jest udostępnianie osobom trzecim przydzielonych Użytkownikowi identyfikatorów i haseł pozwalających na dostęp do zasobów Serwisu, a także każdy Użytkownik we własnym interesie powinien zachować te dane w tajemnicy, gdyż każdy ich posiadacz za ich pomocą będzie mógł wejść na konto Użytkownika i dokonywać w nim nieautoryzowanych zmian, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

Administrator może zawieszać lub usuwać konta Użytkowników, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług i zasobów Serwisu, jeżeli Użytkownik dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę innych Użytkowników, uzasadnionego interesu Administratora oraz podmiotów trzecich.

Poszczególne usługi Serwisu świadczone są odpłatnie lub nieodpłatnie, w zależności od decyzji Administratora.

O odpłatności danej usługi, cenie i warunkach jej świadczenia Administrator zawsze będzie informował na łamach Serwisu w odpowiednich do tego miejscach ze względu na umieszczenie danej usługi w Serwisie, dostępu do niej lub miejscu, w którym możliwe jest jej zamówienie.

Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Administratora, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie.

Administrator nie zwraca środków pieniężnych wniesionych tytułem opłat za korzystanie z usług Serwisu, jeżeli podstawy żądania zwrotu nie wynikają z wyłącznej winy Administratora lub podmiotów z nim kooperujących.

Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania stałych lub czasowych bonifikat lub promocji w zakresie odpłatności lub stawek opłat za poszczególne lub wszystkie usługi Serwisu.

III. Składanie i publikowanie ogłoszeń w Serwisie

Wszelkie treści ogłoszeń przesyłane są drogą teletransmisji do Administratora za pośrednictwem odpowiednich elektronicznych formularzy dostępnych w Serwisie.

Publikacja ogłoszenia uzależniona może być od wniesienia opłaty lub zweryfikowania przez Administratora lub podmioty z nim współpracujące prawdziwości istnienia podmiotu składającego ogłoszenie, co może odbywać się poprzez żądanie przesłania do Administratora określonych dokumentów lub oświadczeń we wskazanej przez Administratora formie.

Niezależnie od jakichkolwiek postanowień Regulaminu ostateczna decyzja o publikacji każdego ogłoszenia zawsze zależy od Administratora, a w przypadku odmowy publikacji ogłoszenia, które zostało opłacone przez Użytkownika, Administrator zwróci wniesioną opłatę, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych zwrotu, na które składają się koszty przelewu, przekazu pieniężnego, korespondencji lub inne, które Administrator poniesie w związku z obowiązkiem zwrotu wniesionych opłat.

Ogłoszenia publikowane są w działach dostępnych w Serwisie, do których Użytkownik je skierował wybierając odpowiedni dział w formularzu składania ogłoszenia.

Niedozwolone jest zamieszczanie w ogłoszeniach oraz postów na Forum.V10.pl i we wszelkich miejscach dostępnych na łamach Serwisu treści niezgodnych z prawem, nawołujących do dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie lub wyznanie, treści o charakterze lub oddźwięku wulgaryzmów, nieprzyzwoitości, profanacji lub w inny sposób kontrowersyjnych, treści naruszających dobra osobiste lub prawa podmiotowe innych osób lub podmiotów, treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności niezgodnej z prawem;

Administrator zastrzega sobie prawo do moderowania treści ogłoszeń lub odmowy opublikowania ogłoszenia bez podania przyczyny, jeżeli treść ogłoszeń narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, przepisy Regulaminu lub zasady współżycia społecznego, jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, ich prawdziwość, aktualność, rzetelność i istnienie ogłoszeniodawcy.

IV. Ochrona danych osobowych

W związku z uczestnictwem w Serwisie w jego zasobach gromadzone i przetwarzane są dane osobowe jego Użytkowników, podawane przez Użytkowników wyłącznie w sposób dobrowolny. Administratorem tych danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator, czyli KRP Media LTD. Żądanie usunięcia danych osobowych udostępnionych do Serwisu, których podanie jest wymagane przez Administratora, jest jednoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z korzystania z zasobów Serwisu w całości albo w części lub z jego wszystkich lub poszczególnych usług.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, zakres uprawnień Użytkowników i obowiązków Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych wyjaśnione i uregulowane zostały w Załączniku Nr 2 do Regulaminu zatytułowanym "Polityka Prywatności".

V. Postępowanie reklamacyjne

Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące opisanego w Regulaminie funkcjonowania Serwisu V10.pl, a także wszystkich jego działów.

Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: KRP Media LTD. - wydawca portalu V10.pl, Office 403, Georgiou Gennadiou, 10, Agathangelos Court, P.C. 3041, Limassol, Cypr, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@V10.pl

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać kontaktowy adres e-mail Użytkownika, opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Spółka zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Spółkę prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).

Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przesłany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego konta Użytkownika lub Serwisu. Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.

VI. Zmiany Regulaminu i jego dostępność

Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu jest równoznaczne z akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie konta Użytkownika z Serwisu.

VII. Postanowienia końcowe


Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość , rzetelność oraz autentyczność.

Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jaki mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami i to bez względu na ich przyczyny.

Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom - Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie treści umieszczanych przez Użytkowników na łamach Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie ich w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma stuprocentowych możliwości zablokowania ich kopiowania z Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub siły wyższej i zdarzeń losowych.

Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.

Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu, udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć INTERNET (chodzi o przeciwdziałanie takim cechom internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.). W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich.

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.


Załącznik nr 1 do REGULAMINU
Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników Platformy Sprzedażowej V10.pl


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Platformy Sprzedażowej serwisu V10.pl.

Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej V10.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

II. DEFINICJE

Platforma Sprzedażowa V10.pl - platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, prowadzona przez KRP Media LTD.  pod adresami internetowymi: http://www.rallyshop.v10.pl, http://www.f1sklep.v10.pl, http://www.czesci.v10.pl, http://www.nawigacja-gps.v10.pl, http://www.gadzety.v10.pl, http://www.gsm.v10.pl, http://www.sklep-motocyklowy.pl, http://www.pasaz.v10.pl, http://www.opony.v10.pl, służąca prezentacji, promocji i reklamie Towarów oferowanych przez Sklepy Internetowe.

Sklep Internetowy - sklep internetowy - zorganizowany zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych, pozwalających Użytkownikom na dokonywanie zakupu towarów lub usług przez Internet, a także podmiot prowadzący ten sklep i współpracujący z V10.pl.

Towar - produkt lub usługa prezentowane w Platformie Sprzedażowej V10.pl i oferowane przez Sklepy Internetowe.

Użytkownik - użytkownik Internetu korzystający z Platformy Sprzedażowej V10.pl.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ V10.PL

Korzystanie przez Użytkowników z Platformie Sprzedażowej V10.pl ma charakter nieodpłatny.

V10.pl nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników w Sklepach Internetowych. V10.pl informuje w Platformie Sprzedażowej V10.pl o Towarach oraz umożliwia przekierowanie Użytkownika do Sklepu Internetowego i ewentualne zawieranie umów sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sklepem Internetowym.

W ramach Platformie Sprzedażowej V10.pl umożliwia się Użytkownikowi m.in.:
a. uzyskiwanie informacji o Towarach oferowanych przez Sklepy Internetowe,
b. przejście na strony Sklepów Internetowych, których oferta Towarów jest prezentowana w Platformie Sprzedażowej V10.pl,

Dane dotyczące Towarów umieszczane w Platformie Sprzedażowej V10.pl pochodzą od Sklepów Internetowych. V10.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Platformie Sprzedażowej V10.pl były przedstawiane przez Sklepy Internetowe zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, dostępnością Towaru, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem Internetowym, z którego oferta pochodzi.

Transakcja pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem Internetowym odbywa się na warunkach określonych przez Sklep Internetowy w regulaminie Sklepu Internetowego oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. V10.pl nie odpowiada za dostawę Towaru oraz przebieg transakcji.

V10.pl nie odpowiada:
a. za realizację dostawy Towaru w związku z zamówieniem złożonym w Sklepie Internetowym przez Użytkownika,
b. z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z Towarem i transakcją sprzedaży,
c. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Sklep Internetowy,
d. za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów przez Sklepy Internetowe.

W przypadku niedostępności Towaru lub innych przeszkód występujących po stronie Sklepu Internetowego, Sklep Internetowy będzie indywidualnie kontaktował się z Kupującym.

W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem Towaru zamieszczonym zarówno przez V10.pl na stronach Platformy Sprzedażowej V10.pl (w tym na stronach dotyczących określonego produktu lub usługi) jak i przez Sklep Internetowy na jego stronie internetowej, wiążący dla Użytkownika i Sklepu Internetowego jest opis Towaru pochodzący ze Sklepu Internetowego.

IV. OCHRONA PRYWATNOŚCI

V10.pl w ramach świadczenia usługi Platforma Sprzedażowa V10.pl nie zbiera i nie przechowuje żadnych danych osobowych.

V10.pl informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Platformy Sprzedażowej V10.pl używane są pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników. Uzyskane przez informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej.

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

V10.pl zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Sklepów, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy sprzedaży, w tym procesu dostawy Towaru, należy kierować bezpośrednio do Sklepu Internetowego, z którego Towar pochodzi.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, V10.pl poinformuje o tym Użytkowników na stronach Platformy Sprzedażowej V10.pl.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Postanowienia odrębnych regulaminów określających zasady oraz zakres świadczenia poszczególnych Usług stanowią regulacje szczególne względem regulacji ujętych w Regulaminie, o ile nie postanowiono inaczej.

W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi postanowieniami Regulaminu a postanowieniami odrębnych regulaminów, pierwszeństwo mają postanowienia tych odrębnych regulaminów, o ile nie postanowiono inaczej.

Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2014.